Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc

19 Tháng 08, 2020 | 08:04

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2020) và Quốc khánh 2-9 (2.9.1945 - 2.9.2020), mới đây tại Hà Nội, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Sự vận dụng sáng tạo

Các ý kiến, trình bày tại hội thảo đã làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám; tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám; những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập; giá trị lịch sử và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập hiện nay...

Tham luận của bà Nguyễn Vân Anh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết định mang tính chất lịch sử. Đó là, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vượt qua các đại dương, đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục và các quốc gia trên trái đất. Bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu lý luận kết hợp khảo sát thực tiễn, đặc biệt là ở những nước tư bản phát triển như: Anh, Pháp, Mỹ. Có thể khẳng định sang phương Tây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ của Nguyễn Tất Thành. Quyết định này mang tính bước ngoặt, mở đầu cho việc lựa chọn con đường đúng đắn của người thanh niên yêu nước, để đạt được mục tiêu mà Người dành cả cuộc đời theo đuổi "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu".

"Quyết định lựa chọn và đi theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là quyết định đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt nhận thức tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời mang tính bước ngoặt căn bản để đến thắng lợi đối với cách mạng Việt Nam" - bà Vân Anh nhấn mạnh.

Đó là quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường cách mạng đúng đắn được xác định. Thông qua sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi khuynh hướng cách mạng vô sản, chứng minh cho con đường đúng đắn mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn.

Những quyết định đúng đắn đó đã làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, là kết quả tất yếu của lịch sử. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, mở đầu kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền và làm chủ vận mệnh dân tộc, làm chủ đất nước; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945 (Ảnh tư liệu TTXVN)

Sức mạnh của khối đại đoàn kết

PGS-TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, khẳng định thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là cột mốc lịch sử mang lại biến đổi lớn lao chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Bằng thắng lợi của cuộc cách mạng này, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến ngự trị hàng ngàn năm, đưa dân tộc bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Khẳng định về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, ThS Bùi Thế Đông (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) nhấn mạnh chủ trương đoàn kết, tập hợp lực lượng của Mặt trận Việt Minh góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị lực lượng cách mạng, chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kỳ cao trào và tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Có thể nói, Mặt trận Việt Minh ra đời là đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện chiến lược đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám. Chính nhờ việc xây dựng có hệ thống vững chắc, rộng khắp, các tổ chức quần chúng yêu nước trong Mặt trận Việt Minh mà cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và ít đổ máu.

PGS-TS Đỗ Xuân Tuất khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, mà còn là nguồn động lực vĩ đại cho thắng lợi của dân tộc qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).

Theo ông Tuất, những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được trong 35 năm đổi mới bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có công lao đóng góp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy bài học "lấy dân làm gốc", thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đường lối đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986 đến nay) và đạt được những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử.

"Sự nghiệp đổi mới chính là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đổi mới bắt nguồn từ nhân dân, do dân sáng tạo và tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách phát huy vai trò của nhân dân, đem trí dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân. Nhờ đó, đất nước, xã hội và con người đều đổi mới, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới" - ông Tuất bày tỏ. 

Hội tụ ở Hồ Chí Minh

PGS-TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, cho rằng toàn bộ tinh thần dân tộc được tích lũy trong tiến trình lịch sử và tiếp tục nhân lên trong gần một thế kỷ oanh liệt chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít và chế độ phong kiến để đưa tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

"Tất cả tinh thần dân tộc được tích hợp trong tiến trình đó lại hội tụ ở Hồ Chí Minh rồi tỏa sáng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo để tuyên bố trước thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" - ông Chương nói.

TS Nguyễn Văn Chung, Tạp chí Cộng sản:

Tầm nhìn vượt thời đại

Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là cơ sở cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thực hiện quyền dân tộc tự quyết của Nguyễn Ái Quốc đã phản ánh đúng tính chất, đặc điểm chính trị, lịch sử, văn hóa Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc vào thực tiễn Việt Nam, khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đập tan âm mưu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc Đông Dương.

Chủ trương đó đã phát huy cao nhất tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của cách mạng mỗi nước, thắt chặt tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương, tạo cơ sở, tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch:

Kết quả của đấu tranh kiên cường

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả đấu tranh kiên cường, bền bỉ, anh dũng của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Văn Duẩn

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).