Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực

14 Tháng 05, 2019 | 13:38

(NLĐO) – Trong quy định mới ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt nào không đủ năng lực phải chủ động xin từ chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp (sau đây gọi tắt là cán bộ chủ chốt).

Quy định có tất cả 8 điều, nêu rõ những việc cán bộ, Đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt  nên làm và không nên làm cũng như cơ chế giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện...

Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực - Ảnh 1.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam

Đáng chú ý, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Trong quan hệ với nhân dân không được quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có khát khao cống hiến. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác...

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải nghiêm khắc với người thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi...

Cán bộ chủ chốt cũng phải kiên quyết chống lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa lãng phí; lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi; để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi...

Xem toàn văn quy định:

(Báo Người Lao Động xin lược bỏ các căn cứ để ban hành quy định)

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định:

Điều 1. Cán bộ, Đảng viên

Tất cả cán bộ, Đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và quy định nêu gương của ngành cấp trên, của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi công tác, sinh hoạt. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 2. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện

1. Về tư tưởng chính trị

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

b) Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai sự thật; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

c) Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong.

a) Thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

b) Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

c) Tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

d) Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, hiệu quả; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, cởi mở để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trước hết là trong cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

3. Về tự phê bình và phê bình

a) Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; thực sự cầu thị, tự giác, trung thực; có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; bảo vệ người tốt; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

b) Dũng cảm nhận khuyết điểm và nhận trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc khi cơ quan, đơn vị, lĩnh vực do mình phụ trách có khuyết điểm; phải có kế hoạch sửa chữa và tích cực sửa chữa.

c) Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

4. Về quan hệ với nhân dân

a) Không quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

b) Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

c) Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gần gũi nhân dân và tích cực tham gia xây dựng cộng đồng dân cư nơi cư trú.

5. Về trách nhiệm trong công tác

a) Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác, lĩnh vực được phân công. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

b) Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Nắm vững và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

c) Chủ động thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương, của địa phương, của ngành; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

d) Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chủ động chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, lợi ích của quốc gia - dân tộc, của nhân dân.

6. Về ý thức tổ chức kỷ luật

a) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

b) Giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

7. Về đoàn kết nội bộ

a) Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, thực sự là tấm gương đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

b) Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp.

c) Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác.

d) Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Điều 3. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với người thân và kiên quyết chống

1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình; chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

3. Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của nhà nước, của tập thể.

4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm… Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; cục bộ địa phương, thiếu công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đấu giá đất đai, tài sản nhà nước trái quy định.

6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa lãng phí.

7. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

8. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Điều 4. Đăng ký, báo cáo nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương

Hằng năm, căn cứ quy định này và định hướng nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương (theo mẫu đính kèm), gửi chi bộ nơi sinh hoạt hoạc cơ quan nơi công tác trước ngày 20-1 hằng năm; đồng thời phải báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác (đối với cán bộ không là đảng viên) để được góp ý, giúp đỡ và giám sát việc thực hiện.

Vào dịp kiểm điểm cuối năm, mỗi cán bộ và Đảng viên rà soát, bổ sung các nội dung đăng ký nêu gương cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và yêu cầu khắc phục các hạn chế, yếu kém của năm truớc.

Điều 5. Giám sát việc nêu gương

Cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên có trách nhiệm giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình.

Các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức cho đoàn viên, hội viên giám sát quá trình đăng ký và thực hiện nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp.

Điều 6. Đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương

Cán bộ Đảng viên tự đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trước chi bộ - cùng với việc kiểm điểm Đảng viên và kiểm điểm công tác cuối năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành đánh giá kết quả việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên hằng năm.

Điều 7. Kiểm tra, thi đua và khen thưởng

1. Hằng năm, cấp ủy cấp trên tổ chức kiểm tra việc đăng ký và thực hiện quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; cấp ủy cùng cấp kiểm tra việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ và Đảng viên của cấp mình; có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt và nhắc nhở, kiểm điểm những tập thể và cá nhân làm chưa tốt.

2. Ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này, định kỳ báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung trong quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo cấp ủy cấp trên.

Quy định này được phổ biến đến chi bộ.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).